POJ 讀書會(二):用台文報導鐵達尼沈船

第二回讀的〈Kong-phóa Tōa-chûn〉,是 Titanic 沈船的報導消息,1912年的日本時代,台灣有官方的《臺灣日日新報》,也有以台文刊載的《Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò》來報導這則國際新聞。

POJ 讀書會(二):用台文報導鐵達尼沈船

第一回介紹了〈Ji̍t-pún ê Koài-sū(日本的怪事)〉意猶未盡嗎?像是這樣發人深省的故事創作(或是口耳文學)之外,〈Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò(台灣府城教會報)〉還有別種題材也是台灣非常珍貴的史料,那就是——報導文學,這一份報紙與長老教會關係密切,除了教會內部相關事務,也紀錄和報導了許多台灣這片土地的新聞消息,譬如說1886年2月的〈Pak-káng Má ê sin-bûn(北港媽的新聞)〉、1887年〈Tī Hêng-chhun-koān kiân-iû thoân-tō(Tī恆春縣行遊傳道)〉、還有1903年8月的〈埔社消息〉,都有新聞報導的例子。

主要名稱:台灣震災地慰問踏查記(拆頁)<br/>翻譯名稱:臺灣地震災區勘察慰問記<br/>期刊名稱:社會評論1卷4號-文化部國家文化記憶庫
本文描寫1935年4月21日的中部震災。地震當天全家到公園避難時目睹死傷者搬運的情況,從新聞號外中得知傷亡人數眾多,實地探訪友人確認均安後,再深入災區,文中描述屯子腳全毀的慘狀。之後,又前往豐原、神崗
1935年發表於《社會評論》的〈臺灣震災地慰問踏查記〉普遍被視為台灣最早之報導文學作品
「台灣的報導文學,早在1930年代就由楊逵發起, 楊逵除撰述文論,呼籲台灣作家從事報告文學之外,也以1935年421台中新竹大地震為題材,深入災區,撰寫了〈台灣地震災區勘查慰問記〉,惜因其後進入戰爭期 ,而使台灣報導文學未能持續。」——台灣報導文學網

不過,在相關的課程和網路,總是以1935年6月楊逵用日文書寫在《社會評論》1卷4號發表的〈臺灣震災地慰問踏查記〉,稱呼「台灣報導文學先河」、「最早提出有系統的報導文學論述者」、「台灣文學史上最早的報導文學作品」,會不會再未來越來越多人能閱讀 Pe̍h-ōe-jī 後,這樣的稱呼能改變呢?

那麼,我們就來閱讀看看第二回要分享的這篇〈Kong-phóa Tōa-chûn(攻破大船)〉,標題已經透露了,這是 Titanic(鐵達尼號)沈船的報導消息,要請各位想像1912年的日本時代,台灣重要的報紙有甚麼?有官方的《臺灣日日新報漢文版》,也有以台語白話字刊載的《Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò(台灣府城教會報)》,如果要說大眾看不看得懂,可能在當時就學率極低的當時兩邊都看不太懂,但如果有人能讀出來的話,Pe̍h-ōe-jī 比日日新還要更口語,無論如何,至少在那個時代,台灣人就已經有機會接觸到國際新聞。

原文

Khah oá Pak-ke̍k hia ū lo̍h-seh ná-chún tī khah lâm-pêng ū lo̍h-hō͘ ê khoán. Lūn hit ê seh ū só͘-chāi sī chin chhim; téng-bīn ê seh ū teh ē-té--ê, tì-kàu tēng khok-khok, chiâⁿ-chò peng. Hit hō peng ū chiām-chiām lâu-lo̍h kē ná-chhin-chhiūⁿ chò chi̍t tiâu peng ê hô. Hit hō peng-hô ū bān-bān chìn-chêng kàu hái-ni̍h. Í-keng kàu hái-kháu peng chiū chǹg-ji̍p chuí-ni̍h, chhun khah tn̂g chiū toā tè peng chi̍h-tn̄g khì phú tī hái-ni̍h. Só͘ chi̍h-tn̄g ê peng, lâng kiò chò peng-soaⁿ; ū-sî chám-jiân toā tè, lī hái-bīn kuí cha̍p tn̄g koân, iā tī hái-lāi kuí-nā pah-tn̄g chhim. Lūn hiah ê peng-soaⁿ hō͘ chuí lâu, iā hō͘ hong phah kàu khah lâm-pêng, tú-tio̍h khah sio-lō ê só͘-chāi chiū ûn-ûn-á iûⁿ-khì.

Boē iûⁿ ê tāi-seng, hiah ê peng-soaⁿ sī chò hái-bīn chûn-chiah ê toā guî-hiám. Sái-chûn--ê mê-hng-sî khoàⁿ bē tio̍h, ū-sî chûn kha̍p-tio̍h peng-soaⁿ ná-chún lê-tio̍h chio̍h-thâu, soà tîm-lo̍h-khì kàu hái-té.

Chāi se-le̍k 4 goe̍h 14 mê, tī Toā-sai-iûⁿ oá Bí-kok hit-tah, ū thiⁿ-ē bān-kok tē-it toā chiah chûn kha̍p-tio̍h hit hō peng-soaⁿ. Hit chiah sī Eng-kok chûn hō-kiò "Titanic" ; sì-bān gō͘-chheng tun toā. Tuì Ke-lâng sái kàu Sîn-hō͘ hiah ê chûn sī kan-ta la̍k-chheng-goā tun, án-ni hit ê "Titanic" pí in sī chha-put-to chhit poē khah toā. Hit-tia̍p tāi-khài ū 2200 lâng tī chûn-lāi, chûn khiok bô liâm-piⁿ tîm-lo̍h-khì, iû-goân phû chuí-bīn chha-put-to 4 tiám-cheng-kú. In suî-sî kòng bô-soàⁿ-tiān kiò pa̍t chiah chûn lâi kiù. Lēng-goā kuí-nā chiah chih-tio̍h in ê tiān-pò, chiū koáⁿ-kín sái khì in hia, khó-sioh hù bē-tio̍h; kàu uī chiū kan-ta khoàⁿ kuí-nā chiah kiù miā chûn, kiù oá 800 lâng, kî-û 1400 lâng sí-khì. Toā chûn í-keng tîm-lo̍h-khì.

Tī chûn-ni̍h ū kim-tiâu ta̍t $1,0000,0000. Chûn ê kè-chîⁿ sī chha-put-to $1500,0000. Hit chiah chûn sī sin-sin-ê, hit-tia̍p sǹg sī in thâu-choā koè hái. Chûn-chiah chiân lóng m̄-bat tú-tio̍h hiah-ni̍h toā ê chai-hō. Ū chi̍t hāng si̍t-chāi hō͘ lán thang kám-siā Siōng-tè, chiū-sī in tāi-ke sui-jiân tú-tio̍h hiah-ni̍h guî-hiám ê sū, iáu-kú ū chiàu tō-lí lâi kiâⁿ. Chiū-sī tī Se-kok Ki-tok ê tō-lí kú-kú liû-thong, só͘-í tī chûn-ni̍h hiah ê lâng m̄-sī kan-ta tì-ì ka-tī ài tit-tio̍h kiù, hoán-tńg kam-goān saⁿ-niū, hō͘ hū-jîn-lâng kap gín-á seng lo̍h chûn-á tit-tio̍h kiù, āu-lâi nā ū uī chiū cha-po͘-ê chiah ji̍p chûn. án-ni tit-tio̍h kiù ê lâng khah chē sī hū-jîn-lâng kap gín-á. Che si̍t-chāi sī hián-bêng hiah ê lâng chi̍t-tāi koè chi̍t-tāi ū tit-tio̍h Ki-tok ê kà-sī, iā m̄-sī kui tī khang-khang.

聽聲音、追文字,學習如何看台文報導!

漢羅翻譯

Khah oá 北極hia有落雪 ná-chún tī khah南旁有落雨ê款。論hit個雪有所在是真深,頂面ê 雪有teh 下底--ê,致到硬 khok-khok,成做冰。 Hit號冰有漸漸流落kē ná親像做一條冰 ê河。Hit號冰河有慢慢進前到海裡。已經到海口冰就鑽入水裡,chhun khah長就大塊冰chi̍h-斷去浮 tī海裡。所chi̍h-斷 ê 冰,人叫做冰山;有時嶄然大塊, 離海面幾十丈 koân,也tī海內幾-nā 百丈深。論hiah ê 冰山 hō͘水流,也hō͘ 風拍到khah南旁, tú-著 khah 燒烙 ê所在就勻勻-á熔去。Boē 溶 ê事先,hiah ê 冰山是做海面船隻ê大危險。駛船--ê 暝昏時看bē 著,有時船 kha̍p-著冰山 ná-chún 犁著石頭,soà沉落去到海底。在西曆4月14暝, tī大西洋 oá美國hit-tah,有天下萬國第一大隻船 kha̍p-著 hit號冰山。 hit隻是英國船號叫「Titanic」 ; 四萬五千tun大。對基隆駛到神戶 hiah ê 船是kan-ta 六千外tun, án-ni hit個 「Titanic」 比 in是差不多七倍 khah大。Hit-霎大概有2200人tī船內,船卻無連鞭沉落去,猶原浮水面差不多4點鐘久。In隨時摃無線電叫別隻船來救。另外幾-nā 隻接著 in ê 電報,就趕緊駛去in hia,可惜赴 bē-著,到位就kan-ta看幾-nā 隻救命船,救活 800人,其餘1400人死去。大船已經沉落去。Tī船裡有金條值 $1,0000,0000. 船 ê價錢是差不多$1500,0000. hit隻船是新新ê, hit-霎算是in頭-choā 過海。船隻前攏m̄-bat tú-著 hiah-ni̍h大ê災禍。有一項實在hō͘咱thang感謝上帝,就是in大家雖然tú-著 hiah-ni̍h危險ê事,iáu-kú有照道理來行。就是tī 西國基督ê道理久久流通,所以tī船裡hiah ê人m̄是kan-ta致意家治ài得著救,反tńg甘願相讓, hō͘婦人人kap 囡仔先落船抑得著救,後來若有位就查甫ê chiah入船。 án-ni得著救ê人khah濟是婦人人kap 囡仔。這實在是顯明hiah ê人一代過一代有得著基督ê教示,也m̄是歸tī空空。——〈攻破大船〉 at 台灣白話字文獻館

華文翻譯

接近北極那裡會下雪,較南邊則是好像會下雨。如果要說那邊有雪的地方,非常深,除了地上有雪、地下也有雪,而且非常硬,硬到變成冰。那個冰塊漸漸流下來就像是一條冰的河,那條冰河也慢慢進到海裡。已經到出海口,冰就會鑽進去水面下,比較長的大塊冰斷掉就浮在海裡,被折斷的的冰,人叫做冰山,有的時候很大塊,距離海面幾十丈高、海裡也有幾百丈深,這樣的冰山隨著水流、也會被風吹到南邊,遇到比較熱的地方就會慢慢融化。

要融化之前,那邊的冰山是海面上船隻的一大危險。開船的人在晚上看不到,有的時候會撞到冰山,就像是摔車摔石頭上,接著就是沈落到海底。

西曆4月14日晚間,在靠美國那邊的大西洋,有一艘天下萬國第一大船撞到那座冰山。那艘英國船名叫「Titanic」,四萬五千噸大。從基隆開往神戶的船只有六千多噸,因此,這個「Titanic」差不多是比它還大七倍。當時大概有2200人在船內,船卻沒有立刻沈下去,還浮在水面差不多四個小時久。他們立刻用無線電呼叫別的船來救生。其他船接到他們的電報,就趕緊開往哪裏,可惜為時已晚,抵達時只有看到幾艘救生艇,救活800人,其餘1400人失去。大船已經沈落海底。

船內有放金條價值 $100,000,000,船價則差不多15000000,那艘船還很新,當時算是它第一次第一次跨海,以前從來沒有船遇過這麼大的災難。有一件實在讓我們能感謝上帝,那就是他們大家雖然遇到這麼危險的事,仍然照道理來走。就是因為西國基督道理久久流通,所以在船內的人沒有在乎只有自己能獲救,反而願意禮讓,讓婦人和小孩先下船獲救,再來如果有男生才搭船。這樣獲救的人多半是富人和小孩。這實在是表示那裡的人一代過一代有獲得基督的教會,不是空虛的。


這篇報導讀起來如何呢?是不是很平易近人呢?甚至,最後還巧妙地和教會的教義牽連在一起,我想,這應該也不是單純的新聞稿、也不是新聞報導而已,它已足有文學性質在裡頭,譬如說楊逵1937年在《台灣新民報》寫的〈何謂報告文學〉提及「報導文學極為重視讀者,並且必須以事實的報導為基礎,但也應該帶著作者主觀的眼光與角度去解釋眼前發生的事情,並且用淺白的語言傳遞給讀者。」現在我們在網路上看到網友的意見有「不像新聞報導的資訊較片面,但又不如歷史紀傳的長篇。報導文學運用文藝寫作的手法,揭露曾被社會短暫關注的真實事件或人物,是具有撼動社會價值觀的文學體裁。」在這一篇〈Kong-phóa Tōa-chûn(攻破大船)〉我們都能找到以上闡述的特質。

這一篇〈Kong-phóa Tōa-chûn(攻破大船)〉,以1912年的事實為報導基礎,並且重視台語文讀者(也就是當時的台灣讀者),用平易近人的文字和口吻,解釋發生在台灣人無法想像的「冰山」,花了一段的篇幅去解釋水平面上下的冰、以及船隻撞到會有多危險,並用基隆到神戶的船隻來對比 Titanic 的大小,而且也用主觀的角度,帶入了基督教的教義,讓一篇新聞報導,不只是新聞報導,而有了文學性質。

無論大眾如何看待台灣最早的報導文學是哪一篇作品,至少,我們知道,在那個時代,府城居民可以買得到一份報紙,裡頭用 Pe̍h-ōe-jī 書寫,念出來即使是一般人也聽得懂,100年後的台灣人也還聽得懂,是一個能知天下事的時代。


生詞

  1. chám-jiân: 嶄然
  2. sio-lō: 燒烙
  3. lê-tio̍h: 犂
  4. khiok bô: 卻無
  5. hoán-tńg: 反轉
  6. saⁿ-niū: 相讓
  7. hián-bêng: 顯明
  8. khang-khang: 空空

POJ 讀書會

關於 Pe̍h-ōe-jī 虛擬讀書會系列

你能想像嗎?台灣最早的報紙,用 Pe̍h-ōe-jī(白話字)書寫,自1885年創刊,至今仍然在發行(儘管在國民黨政府時期禁止並改為華文),有許多的第一,在這裡出現,最早的自由詩、最早的報導文學、最早的散文⋯⋯,跨越大清、日本、與戰後,保存了許多台灣本土的文化與記憶,本虛擬讀書會專欄,想邀請大家,一次認識一篇曾經刊登在上頭的內容,追尋曾經的記憶。